Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Łodzi.
2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.
3. Wnioski z ostatnich wydarzeń w środowisku samorządowym – projekty stanowisk ZO.

4. Zaopiniowanie projektów ustaw o:

a) zmianie ustawy o drogach publicznych (Senat, Komisja Ustawodawcza),

b) zmianie ustawy o finansowym wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (MIiB),

c) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (MIiB),

d) zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (KUKIZ 15),

e) o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (KUKIZ 15),

f) zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (KUKIZ 15),

g) zmianie ustawy o ochronie przyrody (PO),

h) zmianie ustawy o ochronie przyrody (PiS),

i) zmianie ustawy o ochronie przyrody (Nowoczesna),

j) zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (MS).

5. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) RM zm. rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokość stawek opłaty elektronicznej,

b) MIiB w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej.

6. Korespondencja do rozpatrzenia.