Dokumenty

2017-05-23 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodziny
23.05.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich pozytywnie ocenia wiele z propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin. Niestety, projekt ustawy zawiera także rozwiązania, które ocenić należy negatywnie, tym bardziej, że naruszają one konstytucyjną doktrynę kształtowania państwa w oparciu o zasadę pomocniczości, oraz zagwarantowany samorządom w Konstytucji udział w dochodach publicznych odpowiedni do przypadających im zadań i ochronę praw majątkowych.
2017-05-12 - stanowisko Związku Miast Polskich dotyczące projektu zmiany zasad pobierania opłat za parkowanie samochodów
15.05.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP pozytywnie ocenia propozycje Ministra Rozwoju zmierzające do podniesienia maksymalnych stawek parkingowych oraz wprowadzenia możliwości pobierania opłat za parkowanie w soboty i niedziele. Byłby to ratunek dla miast turystycznych, pielgrzymkowych czy też uzdrowisk, które najmocniej zatłoczone są zwłaszcza w te dni. Niepokój samorządowców z miast budzi natomiast proponowana przez resort rozwoju definicja obszaru zabudowy śródmiejskiej, dlatego postuluje jej zmianę.
2017-05-12 - stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
15.05.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP stanowczo sprzeciwia się propozycjom zawartym w art. 3 poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadzenie regulacji zawartej w art. 3 projektu ustawy oznaczałoby działanie prawa wstecz. Roszczenia przewidziane w art. 204 i 208 ustawy o gospodarce nieruchomościami mają, bowiem charakter cywilnoprawny i zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym wygasły ponad 20 lat temu. Wygaśnięcie tych roszczeń miało charakter jednorazowy.
2017-05-07 - stanowisko Związku Miast Polskich dotyczące propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zmian statusu zawodowego pracowników oświaty oraz finansowania zadań oświatowych
08.05.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich odnosi się do przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej propozycji dotyczących zmian statusu zawodowego pracowników oświaty oraz finansowania zadań oświatowych. Związek nie akceptuje propozycji resortu, która ogranicza się tylko do zmian zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej, bez jej zdecydowanego zwiększenia. Uważamy, bowiem że nakłady na edukację z budżetu państwa są w Polsce zbyt niskie.
2017-04-24 - projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
24.04.2017 | propozycje legislacyjne
Projekt dotyczy zgłaszanej wielokrotnie przez środowiska samorządowe potrzeby poprawienia relacji określonej w art. 243, tak aby otrzymane wyniki w sposób miarodajny określały możliwości JST do zaciągania zobowiązań dłużnych.

Projekty ustaw i rozporządzeń

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

opiniowanie od 02.06.2017 do 19.06.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy MRPiPS o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy MŚ Prawo ochrony środowiska.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy Prawo wodne.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Petycje